Visitors

/ Buy TicketOne Day Pass

นำ QR Code ที่ได้รับทางอีเมล เข้าสแกนติด Wristband ที่งานบริเวณ ชั้น 1 หรือ ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ และใช้ผ่านประตูเข้าโถงหลัก ชั้น 7 โดยสามารถเข้างานได้ 1 วัน (วันใดก็ได้)

*เด็กความสูงน้อยกว่า 130 ซม. เข้างานฟรี

Four Day Pass (700 tickets only)

นำ QR Code ที่ได้รับทางอีเมล เข้าสแกนติด Wristband ที่งานบริเวณ ชั้น 1 หรือ ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ พร้อมรับของที่ระลึกเป็นโปสการ์ดเซต BKKIF 2023 (จำนวน 2 ใบ) ผลิตจำนวนจำกัด 700 เซตเท่านั้น ผู้ที่ติด Wristband แล้วจะผ่านประตูเข้าโถงหลัก ชั้น 7 ได้ โดยสามารถเข้างานได้ทั้ง 4 วัน

*เด็กความสูงน้อยกว่า 130 ซม. เข้างานฟรี